M40 High Jump

Publish Time : 13-Mar-23 - 7:05 AM

Place Name Age Team Final
1 Almond, Ash M31 Vma 1.45m
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50
O XO O - O XO XXX
2 D'Abrera T20/01, Tim M31 Actma 1.25m
1.10 1.15 1.20 1.25 1.30
O XO O XO XXX
Event 152 M35 High Jump
1 Iglewski, Francis M36 Actma 1.60m
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70
O - - O O - XXX
2 Henderson, Andrew M38 Nswma 1.50m
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55
O - O - O XO O XX
Event 152 M40 High Jump
1 Halbmaier, Craig M44 Actma 1.70m
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75
O - O - XO XXX
2 Petersen, Ben M42 Nswma 1.70m
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75
O - - XO - O XO XXX
3 Sumpton, Daniel M41 Nswma 1.60m
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65
O O O O O XX
4 Greening, David M41 Vma 1.45m
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50
O - XO O XX
5 Terley, Jamie M43 Nswma 1.45m
1.40 1.45 1.50 1.55
O XO - X